De burger centraal: Woldwijk op congres Binnenlands Bestuur

Als afgevaardigden van de CV Woldwijk en haar samenwerkings-partner, de gemeente Ten Boer, presenteerden Jan Does en Peter Homan op 13 december j.l. het proefproject Woldwijk in Haarlem. Daar vond een congres plaats van het overheidstijdschrift Binnenlands Bestuur met als thema “de burger centraal”.  Behalve Woldwijk werden nog acht andere proefprojecten gepresenteerd. Gemeentebestuurders, ambtenaren en professionals, die werken aan de nieuwe omgevingswet, konden op deze wijze kennis nemen van de lessen die in de verschillende projecten zijn geleerd. Tussen de andere projecten valt die van Woldwijk in het bijzonder op omdat het geheel vanuit de gemeenschap is opgezet en zelfstandig opereert. Het project beslaat vele doelen die als opgave gelden voor het vormgeven van de nieuwe omgevingswet: autonomie, meer verantwoordelijkheid bij de burger, regelluwte, bijzondere vorm van participatie en draagvlakverwerving en meer.

Dit gegeven bracht verschillende deelnemers aan de bijeenkomst ertoe om zich verder te verdiepen in het project en om eens te komen kijken. Ook is te verwachten dat de CV gevraagd wordt om haar kennis in te brengen in andere projecten waarbij met de regelgeving wordt geëxperimenteerd.

Voor Woldwijk en de gemeente Ten Boer/Groningen een geslaagde dag. Het is goed dat het project steeds meer wordt gezien en begrepen.

Woldwijk presenteert project bij Proeftuin Omgevingswet

Jan Does houdt zijn presentatie
Jan Does houdt zijn presentatie

Op donderdag 14 juni togen Jan Does  (132co) en Peter Homan (voorzitter OT) naar Utrecht. Daar werd een uitwisselingdag gehouden van de Proeftuin Omgevingswet. Woldwijk is één van die proeftuinen en regelmatig worden bijeenkomsten in het land gehouden waar de verschillende deelnemende projecten informatie, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar en met diverse experts op het gebied van ruimtelijke regelgeving. Hoewel het gaat om en over initiatieven “van onderop” blijkt in de praktijk dat de meeste bezoekers van de bijeenkomsten vertegenwoordigers van overheden zijn.  Door de vertegenwoordigers van Woldwijk is dit in Utrecht aan de orde gesteld en is afgesproken een volgende keer meer gericht op de initiatieven te zullen uitnodigen.

Peter Homan aan het woord
Peter Homan aan het woord

Afgelopen donderdag vond de bijeenkomst in Utrecht  dus plaats. Woldwijk was gevraagd om een presentatie te geven, m.n. over hoe de huidige ruimtelijke regelgeving in Woldwijk is toegepast, welke alternatieven gevonden zijn (prestatievergunning en Omgevingsteam) en hoe de ervaringen daarmee zijn.
Dit leverde de vertegenwoordigers van Woldwijk de eretitel “de anarchisten van het noorden” op.
Iedereen die bezig is met de regelgeving op en rond Woldwijk weet dat dat een iets te enthousiaste kwalificatie is  🙂

De presentatie die Jan en Peter hielden vind je hier:
JD 180613 voordracht 1406

Gesprek expertteam Proeftuin Omgevingswet

expertteam omgevingswetAfgelopen woensdag  4 oktober vond de eerste echte bijeenkomst plaats van het expertteam Proeftuin Omgevingswet met gemeente en coöperatie.  Na een voorbereidend gesprek in juli jl. was dit een eerste echte gesprek over de planologische en ruimtelijke kant van Woldwijk.
Natuurlijk vond de bijeenkomst ook plaats op Woldwijk; eerst in een zaaltje van Innersdijk en daarna volgde een rondleiding op en rond de boerderij.

Lees verder “Gesprek expertteam Proeftuin Omgevingswet”

Woldwijk 2e proeftuin Omgevingswet

18meibijeenkomstomgevingswetExperimentele en innovatieve projecten als Woldwijk lopen vaak aan tegen de huidige wet-en regelgeving.
Met deelname aan de proeftuinen Omgevingswet van de rijksoverheid kan een gemeente alvast ervaring opdoen met het denken en werken zoals dat verwacht wordt onder de nieuwe Omgevingswet.
Deze wet treedt waarschijnlijk in werking in 2019 of 2020 en geeft meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving.
De status van proeftuin biedt de deelnemende gemeente deskundigheid en ervaring van een expertteam waardoor het hele ruimtelijke en vergunningenproces in een versnelling kan worden gebracht.
De gemeente Ten Boer is in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om te kijken in hoeverre Woldwijk in aanmerking komt voor de status van proeftuin Omgevingswet en inmiddels is duidelijk dat Woldwijk de tweede proeftuin Omgevingswet wordt! Binnenkort zullen ook de formele stappen daarvoor gezet worden.

Hieronder bij dit bericht het verslag van Jan Does van 132.co van een bijeenkomst in Gouda op 18 mei waar een kennisdelingsbijeenkomst was van andere projecten die hulp krijgen van het Ministerie van I&M.

Kennisuitwisselingsbijeenkomst I&MProeftuin