Agrarisch natuurbeheer (Langereis en Kooistra)

De publieke beeldvorming over de reguliere landbouw en veehouderij is niet altijd positief waar het gaat om diervriendelijkheid en milieubelasting.

Vanuit  hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef als agrariërs willen initiatiefnemers Henk Kooistra en Adrian Langereis daadwerkelijk bijdragen aan verruiming van de kennis onder het publiek over wat er op het boerenbedrijf gebeurt en wat de achterliggende drijfveren zijn. Daarmee verkleinen zij de afstand tussen de consument en de agrarische producent. Met hun inzet en hun samenwerking binnen de lokale gemeenschap dragen zij onder meer door vergroting van de biodiversiteit bij aan het duurzaam agrarisch imago van de gemeente Ten Boer.

Henk Kooistra en Adrian Langereis willen door middel van actieve voorlichting een breed publiek  laten zien op welke wijze het hedendaagse boerenbedrijf duurzaam en verantwoord kan zijn. Zij maken de wereld achter de hedendaagse melk- en vleesveehouderij en het beheer van landbouwgronden voor gemeenschap en publiek zichtbaar en beleefbaar. Daaronder valt onder meer het bevorderen van het weidevogelbestand en actief stimuleren van het maatschappelijk debat over verantwoord boeren.

Het gebied wordt extensief beheerd. Dit betekent dat het niet zo intensief bewerkt wordt als reguliere agrarische grond. Verlate maaidata komen ten goede aan de biodiversiteit en weidevogels krijgen zo meer kans te broeden. Of dat effect heeft kan nog niet heel goed worden aangetoond.

Daarnaast is er sprake van mozaïekbeheer. Dat houdt in dat niet alle naast elkaar gelegen stukken hetzelfde worden beheerd en op hetzelfde moment. Ook dit komt de flora en fauna ten goede. Ook geeft het een afwisselender beeld.

Voor de toename van de weidevogelstand is een plas gegraven, maar die is niet altijd nat. Hiermee wordt ook aangetoond dat weidevogelbeheer nog niet zo makkelijk is.

Naast aandacht voor biodiversiteit en weidevogelbeheer in het agrarische deel van het gebied, ondersteunen de boeren de andere initiatieven met materiaal (stro) en materieel (frezen van de zelfoogsttuin).

Kijk voor meer informatie op: http://koeenjij.nl/