Nieuwe website voor Tiny House Nederland

Tiny House Nederland heeft een nieuwe website. Op de site staat veel informatie over geslaagde Tiny Houseprojecten in heel Nederland. Tiny House Woldwijk is één van die projecten. De gemeente Groningen is met maar liefst twee projecten vertegenwoordigd: Woldwijk en Westpark.
Over elk project is ook kort de meest essentiële informatie opgenomen, zodat gemeenten, organisaties of individuele initiatiefnemers snel een beeld krijgen van de meest kenmerkende kanten van het project. Ook kunnen ze contact opnemen voor meer informatie om niet zelf het wiel opnieuw te hoeven uitvinden.
Tiny House Nederland wil vooral een brugfunctie vervullen tussen gemeenten en initiatiefnemers.

Gezellige nieuwjaarsborrel

Woensdag 15 januari hield de CV Woldwijk een nieuwjaarsborrel. Iedereen uit Ten Boer en omstreken was van harte welkom. Een heel aantal inwoners gaf gehoor aan de uitnodiging. Samen met de direct betrokkenen bij Woldwijk maakte dat de wereldhuiskamer gezellig vol.

Er was quiche, glühwein, bier, olijfbrood en andere hapjes en drankjes en natuurlijk de onvermijdelijke toespraak van de voorzitter. Hij ging kort in op de totstandkoming van Woldwijk. Maar keek vooral ook even vooruit. Het tinyhouseveld zal komend jaar voor een groot deel afgebouwd zijn. Daarmee zal het er ook wat beter uit gaan zien. De tuin kende een goed jaar en tuinman Arjen heeft zin in het volgende seizoen. StaatjeVrij organiseert elke tweede zaterdag van de maand een eetcafé. En we verwachten dat dit jaar het voetpad door het gebied zal worden aangelegd. Dat zal gepaard gaan met het verder ontwikkelen van het plas-drasgebied, het inzaaien van bloemenbermen en de bouw van een vogelkijkhut.

Kortom: plannen genoeg en deze nieuwsjaarborrel was een gezellig begin van 2020 voor Woldwijk .

Kennismaking nieuwe leden omgevingsteam

Dinsdag 7 januari heeft de CV vier leden van het nieuwe Omgevingsteam (OT) ontvangen in de Wereldhuiskamer: Froukje Boutsma, Joop Manuhutu, Hans Goslinga en Kees Martena. Het OT is de gemeentelijke instantie die formeel toestemming verleent aan initiatieven die de leden van de CV ontplooien. Daarvoor toetst het OT initiatieven op constructieve- en brandveiligheid, op gezondheid en op ruimtelijke kwaliteit. De CV experimenteert met nieuwe vormen van bouwen, wonen en werken en worden grenzen verkend. Maar uiteindelijk moet het wel maatschappelijk verantwoord blijven. En aan de basiseisen van veiligheid en gezondheid voldoen. Daar waakt het gemeentelijk OT over. 

helofytenfilter omgevingsteam
Het OT bekijkt het helofytenfilter in aanbouw

Dat vergt wel iets van de gemeentelijke toetsers en handhavers. Wat er op Woldwijk gebeurt is niet alledaags. Maar tijdens de kennismaking bleek dat de leden van het OT – die doorgaans wel voor hetere vuren staan – het project Woldwijk open en met belangstelling tegemoet treden. Actief ook tips en trucs meegeven om te streven naar minder regels, meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De CV greep de kennismakingsbijeenkomst aan om de door haar aangetrokken terreinmeester te introduceren: Gert Kattenberg. Hij zal namens de CV de ogen en oren van het OT zijn. En hij staat de CV-leden bij om binnen de regels van verleende toestemmingen te kunnen blijven opereren. 

omgevingsteam tiny house
Het omgevingsteam beoordeelt een tiny house in aanbouw

De CV en het OT stellen voor 2020 een agenda op voor een zes wekelijks bezoek aan Woldwijk. Om samen te leren van hoe het misschien ook anders kan bij het gunnen van bouwinitiatieven. Om samen ook de bouwstenen te ontwikkelen voor toekomstig ruimtelijk beleid en hoe dat ten uitvoer kan worden gebracht.

Studenten Hanzehogeschool onderzoeken tiny houses

Op 4 december meldde zich al vroeg, rond 9 uur, een groep van zes studenten van de Hanzehogeschool bij de Tiny Houses op Woldwijk. Ze studeren aan de School of Architecture and Built Environment (SABE) en hebben drie docenten bij zich.  Voor het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool doen ze onderzoek naar Lutje Westpark, het tinyhousesproject dat in Westpark in Groningen van start is gegaan. 

SABE-studenten
studenten van de Hanzehogeschool


Met Jan Does van 132co en Rox Menses en Gerard Ruiter van de Coöperatie TinyHouseWoldwijk willen ze graag praten over de ontwerpregels waaraan het bouwen van tiny houses zouden moeten en kunnen voldoen om een zekere kwaliteit te kunnen garanderen.
Ook is één van hun onderzoeksthema’s in hoeverre de woonvorm afwijkt van “gewone” woonsituaties en welke sociaal-economische vraagstukken ten grondslag liggen aan de vraag naar deze woonvorm.  Anders geformuleerd: waarom is er op dit moment zoveel belangstelling voor het wonen in Tiny Houses? Eén van de aspecten die in dit eerste gesprek al kwam bovendrijven is de klimaatproblematiek. Met Jan Does zullen de studenten in een reeks gesprekken deze vraagstukken verder onderzoeken.

Geslaagd Let’s gro-bezoek

Tegen 10 uur op zaterdagmorgen 2 november rijdt Fije, chauffeur van Arriva Touring, zijn bus het Kwinkenplein op . Eén voor één, of soms in duo’s, verschijnen ook de deelnemers aan de bustocht naar Woldwijk. Vlak na tienen is het gezelschap rond de 30 mensen groot en compleet en manoeuvreert Fije de bus de binnenstad uit.

Melktap
De melktap van boer Bijman


Over de N360 bereiken we al snel het kruispunt bij de Boltbrug in Ten Boer. Bij boer Bijman aan de Washuisterweg halen we een paar liter melk om straks de pannenkoeken mee te maken (of eigenlijk: te “betalen”). Bijman zelf is ook in de buurt en biedt een kleine rondleiding over zijn bedrijf aan. Dat laat de groep zich geen twee keer zeggen en we krijgen een uitgebreide uitleg over het functioneren van het melkveebedrijf. Hier worden ook massaal de eerste foto’s gemaakt.
Na een klein half uur stappen we weer in de bus en koersen we richting Woltersum. Daar halen we een doosje eieren bij de eierkeet van boer Lalkens. Het is druk in Woltersum, de eieren vinden gretig aftrek en de bus moet tot aan Wittewierum rekening houden met deelnemers aan een georganiseerde wandeltocht.
Na Wittewierum rijden we via Ten Post terug richting Ten Boer. Bij Woldwijk parkeren we de bus achter Innersdijk en onze gasten kuieren richting Wereldhuiskamer. Opnieuw een fotomoment, het gebouw maakt ook van buiten al indruk.

“Geslaagd Let’s gro-bezoek” verder lezen

Nieuwe burgemeester op bezoek

Na verschillende bezoeken van dorpswethouder Inge Jongman en onlangs nog een hele batterij bestuurders van de RGA-stuurgroep c.s., was het vandaag opnieuw raak. De nieuwe burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, bracht een kennismakingsbezoek aan Ten Boer en hij kwam met een aantal van zijn medewerkers en leden van het gebiedsteam Ten Boer op de koffie in de Wereldhuiskamer.
Naast de CV Woldwijk konden daar ook een aantal andere organisaties uit Ten Boer zich kort presenteren, nl. de winkeliersvereniging Koopmansplein, de dorpscoöperatie Ten Boer, het dorpenoverleg (gezamenlijke verenigingen voor dorpsbelangen) en een vertegenwoordiging van de dorpshuizen.
Namens de coöperatie Woldwijk waren bestuurslid Jan Borkent, ondersteuner van 132co Jan Does en Sieger de Vries namens StaatjeVrij aanwezig.
De ontvangst in de wereldhuiskamer en op Woldwijk werd door de nieuwe burgemeester erg op prijs gesteld. 

 

Stuurgroep RGA vergadert op Woldwijk

stuurgroep RGA
Stuurgroep RGA in vergadering

De stuurgroep van de Regio Groningen-Assen (RGA), het samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en een groot aantal gemeenten, vergaderde vanmorgen op locatie. Die locatie was de Wereldhuiskamer van Woldwijk. 
Woldwijk is één van de projecten die subsidie hebben gekregen van de RGA.  De stuurgroepleden, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van de betrokken overheden, wilden wel eens zien wat er met de subsidie is gerealiseerd. Woldwijk is het eerste project waar vergaderd werd, de  andere gesubsidieerde projecten volgen.
Natuurlijk was er ook de kans voor de coöperatieleden om zich te presenteren. Bestuursleden Henk Kooistra en Jan Borkent waren de eersten die iets vertelden over Woldwijk, daarna volgden Jan Does van 132co, Sieger de Vries van StaatjeVrij en Rox Menses van Tiny House Woldwijk.

Sieger vertelt over Staatje Vrij
Sieger de Vries van StaatjeVrij vertelt


En ook al werkte het weer niet mee, een groot aantal aanwezigen maakte ook van de gelegenheid gebruik om een rondje over het terrein te lopen . 

Contract wisselwoningen ondertekend

Ondertekening van het contract
Jan Borkent en Henk Kooistra ondertekenen in aanwezigheid van Johan Tamminga van het CVW

De bouw van de wisselwoningen aan de Boersterweg in Ten Boer is al ver gevorderd. Toch werden pas vanmorgen de handtekeningen gezet onder het contract tussen de coöperatie en bouwer Jan Snel.
Naast een huurbedrag voor de grond krijgt de CV in ruil voor het afstaan van de grond een tegemoetkoming voor de ontsluiting van het gebied Woldwijk, zodat de inwoners van Ten Boer meer gebruik van het gebied kunnen maken.

Wisselwoningen in aanbouw
De wisselwoningen in aanbouw aan de Boersterweg

De coöperatie gaat een voetpad door het gebied aanleggen, er worden informatieborden geplaatst, bloembermen ingezaaid en een vogelkijkhut gebouwd.

Tiny House Nederland op bezoek

Gerard Ruiter geeft uitleg

Vrijdag 2 augustus kreeg de TinyHousegroep op Woldwijk bezoek van Marjolein Jonker en Monique van Orden van Tiny House  Nederland. 

Ze waren op “road trip”, zoals ze het zelf noemden, in Noord-Nederland en wilden drie tinyhouseprojecten bezoeken. ’s Ochtends stond Woldwijk op het programma en ’s middags waren Techum en Hurdegaryp aan de beurt.

Uiteraard waren Marjolein en Monique zeer geinteresseerd in de geschiedenis van Woldwijk en het reilen en zeilen van de tinyhousebewoners. Er was veel wederzijdse herkenning, bijvoorbeeld waar het gaat om de perikelen rond vergunningen of nutsvoorzieningen of over het zelf bouwen van een tiny house.  

Monique van Orden en Marjolein Jonker

Na een rondleiding, het bezichtigen van een paar tiny houses en een goed gesprek bij een kop thee bij het tiny house van Paula en Rox vertrokken de dames richting Leeuwarden. Mét de belofte om over ongeveer een jaar nog eens terug te komen om te bekijken hoe dan de stand van zaken is.

Voor wie meer wil lezen: Marjolein houdt een blog bij over haar tinyhouse-avonturen en Tiny House Nederland heeft een eigen website.