De geschiedenis van Woldwijk

Het gebied Woldwijk, dat in eigendom van de gemeente Groningen is, is ongeveer 39 hectare groot. Woldwijk is in 2007 aangekocht door de voormalige gemeente Ten Boer, maar werd als gevolg van de financiële crisis en de daarop volgende woningbouwcrisis niet ontwikkeld als woningbouwlocatie. Daarom werd de grond verpacht voor agrarisch gebruik en een deel was en is in gebruik als tijdelijke locatie voor Innersdijk. Het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Ten Boer wilde in 2014 graag bespreken welke andere mogelijkheden er waren voor het gebied, omdat het er niet naar uitzag dat er op korte termijn woningbouw mogelijk was op Woldwijk.

het gebied Woldwijk
Het gebied Woldwijk

Het begin

Dat leidde in november 2014  tot een raadsvoorstel waarin werd voorgesteld om een jaar de tijd te nemen om een voorstel uit te werken dat aan de volgende criteria zou moeten voldoen: het gebied levert meer op dan de huidige pacht (later nader geconcretiseerd in de opdracht in artikel-12 bezuinigingsopdracht: 50.000 euro in 2018), het moet ruimte geven aan duurzame initiatieven in de breedste zin van het woord, en het moet iets “teruggeven” aan de inwoners van Ten Boer.

Met deze opdracht is eerst nog een keer in een besloten sessie gesproken met de raadsleden om te kijken welke ideeën daar verder nog leefden. Daarna zijn er twee algemene avonden geweest, op 3 en 31 maart 2015. De eerste is breed aangekondigd en voor uitgenodigd: een advertentie in de Noorderkrant, mails naar organisaties in en buiten Ten Boer en een brief in de bus bij omwonenden. Dat leverde een gemeleerd gezelschap op van ruim 40 mensen. Na een algemene inleiding is in groepjes verder gepraat over wat iedereen aan mogelijkheden zag en wat men eventueel zelf zou kunnen bijdragen.

Uitnodiging in de Noorderkrant

Voor de tweede avond werden de mensen uitgenodigd die op de eerste avond de presentielijst hadden getekend en bij de uitnodiging werd gezegd dat het de bedoeling was om concreet van iedereen te horen wat hij/zij zelf zou kunnen bijdragen. Er kwamen tussen de 30 en 40 mensen, vrijwel iedereen van de eerste avond. Er werd in drie groepen verder gepraat: mensen met concrete plannen, mensen die een rol wilden spelen in het beheer of de organisatie en mensen die aan de gemeente verbonden waren en moesten nadenken over de rol van de gemeente.

De eerste initiatieven en plannen

Na de tweede avond waren er zes hele concrete initiatieven en rond de twintig plannen die wat minder concreet waren, maar waar wel mensen zich aan hadden verbonden.
Al deze mensen, van individuele burgers tot vertegenwoordigers van bv. een MBO-instelling en architecten, zijn uitgenodigd voor een individueel gesprek waar ze aan de hand van een ingevuld formulier moesten aangeven wat hun plan precies behelsde, wat ze zelf konden doen en wat ze nog nodig hadden aan ondersteuning. Er zijn zo’n  20 gesprekken gevoerd. De gesprekken werden gevoerd door Jan Does, Peter Kiers en Rob Hendriks van 132.co

De clusters van initiatieven waren: (experimenteel) bouwen, horeca, voedsel/agrarisch, energie, zorg, wonen/werken/ontmoeten. Daarnaast waren er mensen en organisaties die zich wilden bezighouden met de organisatorische kant, het beheer van het gebied (coöperatie?), de ondersteuning of met de manier van inrichten van het gebied (fasering, aansluiten bij historische structuren).
Concreter ging het bv. om een vleescoöperatie, kleine windmolens, biobased bouwen,  een markt met lokale producten, aardbevingsbestendig bouwen, wisselwoningen in het kader van het versterkingsprogramma aardbevingen, het verbouwen van olifantsgras.

Eén van de eerste initiatiefnemers

Ondertussen werd een begin gemaakt met het inventariseren van subsidiemogelijkheden, van regelgeving en belemmeringen en is gekeken naar de communicatie rond het project. Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met een gedeputeerde en ambtenaren van de provincie over het initiatief en mogelijke kansen en belemmeringen.

In de zomer van 2015 is door een klankbordgroep van omwonenden en anderen uit de gemeente Ten Boer, het reflectieteam, nagedacht over criteria die gesteld kunnen worden aan initiatieven die zich melden.

Woldwijk gaat door!

In november 2015 heeft de gemeenteraad definitief “ja” gezegd tegen het project Woldwijk. De initiatieven konden worden uitgewerkt tot concrete plannen. In de loop van de tijd zijn initiatiefnemers afgehaakt en hebben zich nieuwe gemeld. Op dit moment zijn er een viertal initiatieven die de eerste leden van de coöperatie zullen worden. Naast deze vier vormt zich een groep initiatiefnemers die de boerderij willen gaan gebruiken.

In november 2015 heeft de Regio Groningen Assen het project Woldwijk een subsidie verleend uit het fonds voor “regionale en innovatieve projecten”.

Overdracht Woldwijk
De overdracht van het gebied aan de coöperatie

In juli 2016 is de coöperatie opgericht en zijn de statuten ondertekend door de bestuursleden Ruud van der Kraats en Wout Brinkhuis.
De overdracht van grond en opstallen van gemeente naar coöperatie heeft op 15 december 2016 plaatsgevonden.