Reflectieteam

Geschiedenis

reflectieteam
Het reflectieteam in haar oorspronkelijke bezetting (sept. 2015)

Het reflectieteam is in 2015 als tijdelijke klankbordgroep voor de gemeente begonnen. Hoofddoel was het formuleren van criteria waarop de initiatieven voor Woldwijk zouden kunnen worden beoordeeld. En dan vooral vanuit het perspectief van de inwoners van het dorp en de gemeente.

Na drie sessies zijn de volgende criteria geformuleerd:

1. Maatschappelijke winst: voor puur commerciële activiteiten is geen plaats, het algemeen belang prevaleert;
2. Landschappelijke inpassing: activiteiten moeten zich voegen naar de bestaande landschappelijke kwaliteit (openheid, kavelstructuur, historische waarde) of extra waarde toevoegen;
3. Ruimtelijk beslag: initiatieven die voor langere tijd een groot deel van de ruimte claimen zijn niet gewenst (voor de omvang wordt gedacht aan een maximum van zo’n 25% van het gebied);
4. Overlast: Activiteiten mogen niet leiden tot (onevenredige) overlast, bv. verkeersoverlast, geluidsoverlast, veel verlichting of onveiligheidsgevoelens;
5. Maatschappelijke integratie: nieuwkomers zijn welkom, maar moeten een bijdrage leveren aan de gemeenschap (economisch of sociaal);
6. Toegankelijkheid: Het gebied moet zoveel mogelijk openbaar toegankelijk zijn.

Aan het eind van 2015 heeft het reflectieteam in overleg met de toen zittende leden als adviesorgaan van (toen nog) de gemeente een permanente positie gekregen.

Positie nu

Met het oprichten van de coöperatie en de overdracht van Woldwijk reflectieteam Woldwijkaan de coöperatie is het reflectieteam niet alleen meer een adviesorgaan van de gemeente, maar vooral ook van het coöperatiebestuur.
Maar ook in deze rol is het voor de gemeente belangrijk dat een representatieve en onafhankelijke groep inwoners als ‘antenne’ en als klankbord fungeert met het oog op de handhaving of de verwerving van draagvlak onder de bevolking van Ten Boer voor wat er op Woldwijk gebeurt of staat te gebeuren.

De twee taken van het reflectieteam zijn dan ook:
– het adviseren van het coöperatiebestuur, gevraagd en ongevraagd, over ingediende, toegelaten en afgewezen initiatieven
– het in algemene zin ten behoeve van het bestuur en de gemeente gezamenlijk vervullen van een signalerende, waarschuwende, informerende en adviserende functie.

De positie van het reflectieteam is ook vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en coöperatie.
Daarnaast heeft het bestuur van de coöperatie een procedure vastgelegd voor het indienen en toetsen van initiatieven. Ook daarin is de positie van het reflectieteam opgenomen.
In de procedurebeschrijving is o.a. vastgelegd hoe en wanneer het reflectieteam informatie en adviesverzoeken krijgt toegestuurd.
Naast deze twee meer formele documenten waarin de positie van het reflectieteam is vastgelegd hebben bestuur en reflectieteam gezamenlijk een uitwerkingsnotitie gemaakt, waar de afspraken uitgebreider worden beschreven.

Naast het uitbrengen van adviezen levert het reflectieteam ook een bijdrage aan activiteiten op Woldwijk.  De zgn. “stratenbezoeken” (het uitnodigen van inwoners uit Ten Boer en omgeving per straat of wijk) is bijvoorbeeld een initiatief van het reflectieteam.

Bemensing

Het reflectieteam is gestart met 8 deelnemers. Na de eerste drie

Het reflectieteam (rechts aan tafel) in de huidige bezetting (maart 2017)

bijeenkomsten is een deel daarvan doorgegaan als permanent adviesorgaan.
Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om een zo divers mogelijk samengesteld team te krijgen om alle belangen die kunnen spelen goed in beeld te hebben en te kunnen afwegen.

Rond de zomer hebben de leden van het reflectieteam aangegeven dat ze vonden dat hun taak er op zat. Doordat de bouwmogelijkheden bijna volledig benut zijn en Woldwijk in een nieuwe fase is beland willen ze het stokje overdragen.

De coöperatie gaat in overleg met de gemeente een nieuw profiel voor een volgend reflectieteam opstellen. Want Woldwijk is misschien in een volgende fase belandt, een reflectieteam is een waardevol orgaan om in stand te houden.