Geen AZC, wel vleeskoeien

In het Dagblad van het Noorden van 22 december stond opnieuw een stukje over Woldwijk.  In het jaaroverzicht werd teruggeblikt op de periode in het voorjaar toen sprake was van de vestiging van een AZC in Woldwijk. Uiteindelijk kwam het er niet van en waren de vleeskoeien van de familie Langereis in 2016 de enige tastbare tekenen van de komst van de coöperatie Woldwijk.
Als bijlage bij dit bericht het artikel.

DVHN-20161222-GS01026006

Gemeenteraad stelt 70.000 euro beschikbaar voor opknappen boerderij

In de begrotingsvergadering van 3 november heeft de gemeenteraad van Ten Boer 70.000 euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van de boerderij Woldwijk.
Dit is een eerste stap in het gebruiksklaar maken van de boerderij. Het belangrijkste achterstallig onderhoud kan worden weggewerkt en er kan een begin gemaakt worden met het inrichten van de boerderij voor activiteiten.

De coöperatie en de gemeente hebben afgesproken dat ze beide een inspanningsverplichting hebben om de boerderij in goede staat te krijgen. Voor de gemeente betekent dat dat de boerderij met minimale inspanningen behouden blijft, de coöperatie kan daardoor de boerderij inzetten voor allerlei activiteiten.

 

Huur-en samenwerkingsovereenkomst vastgesteld door college van B&W

statutenIn oktober zijn de huur-en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ten Boer en het bestuur van de coöperatie Woldwijk vastgesteld door het college van B&W en besproken door de gemeenteraad. Afgezien van een paar kleinigheden waren er geen opmerkingen. Wel werden er door de raadsleden veel algemene vragen gesteld over Woldwijk.

De huurovereenkomst tussen gemeente en coöperatie is grotendeels een standaard document. Wel bijzonder is de samenwerkingsovereenkomst. Daarin staan de specifieke afspraken tussen de coöperatie en de gemeente opgenomen. Dat gaat bijvoorbeeld over de voorwaarden waaronder de coöperatie het gebied mag gebruiken en de positie van het reflectieteam.

De huurovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst zijn als bijlagen bij dit bericht gevoegd. Op donderdag 15 december zullen ze op een feestelijke bijeenkomst worden ondertekend.

Huurovereenkomst Woldwijk

Bijlage bij de HOK over de boerderij

Samenwerkingsovereenkomst Woldwijk – gemeente

Woldwijk na vakantie weer uit de startblokken

vergaderen bij De BiotoopDe cooperatie en alle betrokkenen daarbij hebben hun vakantie achter de rug en de zomer lijkt nu toch definitief voorbij. Inmiddels wordt er ook weer druk gewerkt aan alle onderwerpen rond de cooperatie Woldwijk. Dan gaat het om de huur-en samenwerkingsovereenkomst, de afspraken tussen bestuur van de cooperatie en het reflectieteam, het bespreken van nieuwe initiatieven, het in kaart brengen van de (onderhouds)situatie van de boerderij, sessies met de provincie over de ruimtelijke inrichting en nog veel meer. Er is vreselijk veel te doen en er wordt ook heel veel gedaan, veelal nog steeds achter de schermen.

De komende tijd hopen we de gesprekken met de provincie te laten landen in een intentie-overeenkomst, de besluitvorming over de overdracht van grond en boerderij in oktober af te ronden, snel een aantal nieuwe initiatieven te kunnen presenteren en ook weer publicitair wat meer aan de weg te timmeren.

Op de foto: initiatiefnemers en bestuur overleggen op 8 september in De Biotoop in Haren.

 

 

Oprichtingsakte coöperatie Woldwijk getekend

notaris3Donderdag 21 juli was een memorabele dag in de geschiedenis van Woldwijk; de oprichtingsakte met de statuten van de coöperatie Woldwijk werd getekend door de bestuursleden Wout Brinkhuis en Ruud van der Kraats.
Daarmee is de eerste officiele stap gezet in het proces van de overdracht van de grond en het vastgoed. De komende maanden worden de huurovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst opgesteld.notaris1
Nu de coöperatie is opgericht kunnen ook de eerste leden toetreden. Zij zullen met de coöperatie een zgn. prestatie-overeenkomst afsluiten.

Raadscommissie bijgepraat over stand van zaken

Op woensdag 8 juni jl. werd de raadscommissie in Ten Boer opnieuw bijgepraat over de stand van zaken rond Woldwijk. De actuele thema’s passeerden de revue: de stand van zaken rond de diverse initiatieven, het werven van de bestuursleden, de inpassing van het AZC, het opstellen van de statuten en de overeenkomsten met de gemeente en de huidige beelden bij de ruimtelijke inrichting van het gebied.

De hele presentatie is te bekijken op
preziwoldwijk8juniversie6juni16

Vleeskoeien, eerste zichtbare teken van het nieuwe Woldwijk

Koeien Adrian 2Koe en Jij is initiatiefnemer van de gebiedscooperatie Woldwijk.
Eén van de activiteiten van Koe&Jij op Woldwijk is het houden van vleeskoeien (Limousins).
Onlangs zijn de eerste koeien gearriveerd. Door dit project kunnen mensen beleven waar een lekker stuk puur rundvlees vandaan komt. Lokale voedselproductie in een gebied waar landbouw, duurzaamheid en het dorp samen komen! Interesse? Stuur een mailtje naar info@koeenjij.nl

Reflectieteam weer bijeen

reflectieteam WoldwijkOp woensdag 11 mei jl. kwam het reflectieteam bij elkaar. Het was de eerste keer na de raadsvergadering in november 2015. Dat betekende dat er veel bijgepraat werd. Over de stand van zaken rond de initiatieven, de vorderingen rond het oprichten van de cooperatie, het besluitvormingsproces rond het AZC, de gesprekken met de provincie, potentiele bestuursleden en de planning voor de komende tijd.
De andere twee onderwerpen waren de rol en positie van het reflectieteam in de komende cooperatieve organisatie en de personele bezetting van het reflectieteam. De groep was van mening dat ze geen beslissingsbevoegdheid zouden moeten hebben, maar willen wel graag serieus genomen worden in hun adviserende rol. Aan de medewerkers van 132.co en gemeente  de opdracht om dit goed in de verschillende contracten en overeenkomsten op te nemen.
De komende tijd zal ook gezocht worden naar uitbreiding van de groep met een aantal leden met een specifiek profiel om een zo breed mogelijke groep met zoveel mogelijk draagvlak in de Tenboerster samenleving te krijgen.