Woldwijk in beeld als locatie voor wisselwoningen

Wisselwoningen
Voorbeeld van wisselwoningen (foto: Jan Snel-flexibel bouwen)

Woldwijk is één van de locaties die volgens de gemeente geschikt is om in aanmerking te komen voor zogenaamde wisselwoningen. Deze tijdelijke woningen worden gebouwd om onderdak te bieden aan de bewoners van wie het huis door de Nationaal Coördinator  (NCG) tegen aardbevingen versterkt wordt.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners die tijdelijk hun woning moeten verlaten zo dicht mogelijk bij huis een wisselwoning krijgen. Daarom  heeft de gemeente contact opgenomen met de coöperatie Woldwijk om de mogelijkheden voor wisselwoningen te bekijken. De coöperatie huurt voor 20 jaar de grond en de boerderij van de gemeente. Het is nog niet duidelijk om hoeveel tijdelijke woningen het gaat.

Op dit moment bespreekt de NCG met bewoners van de Fazanthof in Ten Boer de versterkingsadviezen voor hun woningen. Als alles volgens planning verloopt begint eind dit jaar de versterking van deze woningen.

Omgevingsteam bezig met prestatievergunning

Omgevingsteam Woldwijk
Het Omgevingsteam in actie

In de tweede week van mei is het Omgevingsteam gestart met zijn werkzaamheden. Onder voorzitterschap van Peter Homan hebben inmiddels drie sessies met verschillende initiatiefnemers plaatsgevonden.
Het Omgevingsteam maakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers worden aangeleverd de vergunningaanvraag klaar voor een hele reeks aan activiteiten op en rond de boerderij Woldwijk.
Door een dergelijke overkoepelende vergunning kan maatwerk geleverd worden bij het verlenen van toestemming voor activiteiten met een beperkte impact en voor activiteiten waar het bouwbesluit moeite mee heeft.
Deze manier van werken is op 29 maart door de raad van Ten Boer goedgekeurd.
In het Omgevingsteam zijn deskundigen met verschillende achtergronden opgenomen: brandweer, toezichthouders en vergunningverleners van de gemeente Groningen, medewerkers van architectenbureau DAAD en een medewerker van adviesbureau Lexnova.

Omgevingsteam
Napraten na één van de bijeenkomsten

Op die manier wordt gegarandeerd dat met alle aspecten rekening gehouden wordt, net als bij een reguliere vergunningverlening.
De verwachting is dat eind juni de prestatievergunning aangevraagd en verleend kan worden. Daarna ligt de vergunning 6 weken ter inzage. Het Omgevingsteam zal daarna een rol spelen bij de handhaving van de vergunning.

Gedeputeerde en medewerkers provincie Groningen bezoeken Woldwijk

Op woensdag 24 mei bracht een deel van de afdeling Ruimte en Samenleving van de provincie Groningen met in hun gelederen gedeputeerde Fleur Gräper een werkbezoek aan Woldwijk.
In een presentatie gaf Jan Does, ondersteund door initiatiefnemers en Omgevingsteam, een korte schets van de stand van zaken. Daarna volgde een rondleiding over een deel van het terrein waarbij opnieuw een aantal initiatiefnemers de kans kreeg een toelichting op hun plannen te geven.

Woldwijk 2e proeftuin Omgevingswet

18meibijeenkomstomgevingswetExperimentele en innovatieve projecten als Woldwijk lopen vaak aan tegen de huidige wet-en regelgeving.
Met deelname aan de proeftuinen Omgevingswet van de rijksoverheid kan een gemeente alvast ervaring opdoen met het denken en werken zoals dat verwacht wordt onder de nieuwe Omgevingswet.
Deze wet treedt waarschijnlijk in werking in 2019 of 2020 en geeft meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving.
De status van proeftuin biedt de deelnemende gemeente deskundigheid en ervaring van een expertteam waardoor het hele ruimtelijke en vergunningenproces in een versnelling kan worden gebracht.
De gemeente Ten Boer is in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om te kijken in hoeverre Woldwijk in aanmerking komt voor de status van proeftuin Omgevingswet en inmiddels is duidelijk dat Woldwijk de tweede proeftuin Omgevingswet wordt! Binnenkort zullen ook de formele stappen daarvoor gezet worden.

Hieronder bij dit bericht het verslag van Jan Does van 132.co van een bijeenkomst in Gouda op 18 mei waar een kennisdelingsbijeenkomst was van andere projecten die hulp krijgen van het Ministerie van I&M.

Kennisuitwisselingsbijeenkomst I&MProeftuin

Woldwijk krijgt stagiaire

Sandra KnoopVanaf 11 april wordt het team van de CV Woldwijk uitgebreid met een stagiaire, Sandra Knoop. Zij zal (secretariële) ondersteuning bieden aan staf en bestuur, de project-administratie beheren, en andere voorkomende organisatorische werkzaamheden ter hand nemen. Sandra studeert Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen). Zelf-organiserende bedrijvengemeenschappen zoals de coöperatie Woldwijk er één gaat worden, staan sterk in de belangstelling van planologische wetenschappers wereldwijd, en Sandra zal de ervaringen in haar stageplaats gebruiken voor het schrijven van een Masters thesis over Woldwijk, waarop ze begin 2018 hoopt af te studeren.

Info-avond zelfoogsttuin Woldwijk 22 april

Op 22 april a.s. van 19 tot 21 uur is er in de kalverstal van de boerderij Wolddijk 7 een informatieavond over de zelfoogsttuin die naast de boerderij wordt aangelegd.

Wat is een zelfoogsttuin? Hoe kunnen we ons inschrijven?
Wanneer kunnen we oogsten? Wat kunnen we oogsten?
Deze en meer vragen gaan we beantwoorden op de info avond.
Tijdens de avond vertellen we uitgebreid wat we gaan doen, Hoe het werkt en bijvoorbeeld wat we gaan telen. Dus wat gaan jullie eten als je oogstgenoot word.

Lees verder “Info-avond zelfoogsttuin Woldwijk 22 april”

Gemeenteraad stelt vernieuwend ruimtelijk kader vast

boerderij Wolddijk 7Afgelopen woensdag 29 maart heeft de gemeenteraad van Ten Boer het “ruimtelijk kader Woldwijk” vastgesteld. Dit kader geeft aan hoe het komend jaar met de vergunningverlening rond de boerderij wordt omgegaan. Hierbij wordt gewerkt met vernieuwende elementen als een koepelvergunning en een omgevingsteam. Dit maakt het mogelijk om snel te kunnen inspringen op initiatieven en om experimentele initiatieven, zoals Tiny Houses of een biomeiler mogelijk te maken. Nieuwsgierig naar hoe het precies werkt? Hieronder zijn het raadsvoorstel, het ruimtelijk kader en de verdere bijlagen te vinden. Voor een snel overzicht is met name de FAQ handig.

170329 12 raadsvoorstel  Beleidskader Woldwijk

170329 12a Beleidskader Woldwijk

170329 12.1 informatie over rol Reflectieteam Woldwijk

170329 12.2 Overzicht Woldwijk en erf boerderij Woldwijk 7

170329 12.3 intentieovereenkomst Woldwijk Ten Boer-Provincie

Bijlage 4 FAQ Beleidskader Woldwijk

Mas con Menos maakt start met dorpsmoestuin

Vandaag, zaterdag 4 maart, begonnen Ties, Sieger en de andere leden van het collectief Mas con Menos met het aanleggen van de dorpsmoestuin op Woldwijk.
Een bijzonder moment in het nog korte bestaan van Woldwijk.
Natuurlijk waren het bestuur van de coöperate, de ondersteuners van 132.co en de wethouder present om ook dit mee te vieren. In mei kan de eerste groente worden geoogst en binnenkort meer nieuws  over hoe ook de inwoners van Ten Boer hieraan deel kunnen nemen.

Familie Woldwijk?

“Wij zijn lid van de familie Woldwijk, maar er zijn ook aangelegenheden die alleen voor het reflectieteam zijn”. Vadan de Bruijn, lid van het reflectieteam Woldwijk, formuleerde treffend hoe hij de positie van deze klankbordgroep ziet: samen optrekken waar dat kan, kritisch waar dat moet. Dinsdag 28 februari overlegde het reflectieteam met het bestuur van de coöperatie over hun rol en positie, de beoordeling van de eerste echte initiatieven die er aan komt en de planning voor de rest van het jaar.

Vertrek Wout Brinkhuis, welkom Piet Pellenbarg

bestuur coöperatie
Scheidend voorzitter Wout Brinkhuis feliciteert zijn opvolger Piet Pellenbarg

Afgelopen maandag 30 januari nam op een gezamenlijk werkbijeenkomst van cooperatie, initiatiefnemers, reflectieteam en gemeente Wout Brinkhuis afscheid als bestuurslid van de cooperatie. Iets eerder dan zijn bedoeling was, maar wel op een “natuurlijk moment”, nl. na de overdracht van grond en boerderij van gemeente naar cooperatie. Vooral de grote tijdsinvestering die het bestuurslidmaatschap bleek te kosten was de reden er nu een punt achter te zetten.
Gelukkig was een opvolger snel gevonden: Piet Pellenbarg uit Zuidhorn, (voormalig) hoogleraar economische geografie aan de RUG werd op dezelfde avond welkom geheten als nieuwe voorzitter van de coöperatie.