Raadsvergadering 25 november: voorstel Woldwijk wordt besproken

kaartjewoldwijkklein
In de vergadering van dinsdag 3 november heeft het college het raadsvoorstel over Woldwijk vastgesteld. Dat betekent dat het voorstel in de raadsvergadering van woensdag 25 november door de raad zal worden besproken. In het raadsvoorstel wordt kort beschreven hoe het afgelopen jaar verlopen is, wat de huidige stand van zaken is en wat er nog moet gebeuren. Voorgesteld wordt om verder medewerking te verlenen aan het (tijdelijk) beschikbaar stellen van de (bijna) 40 hectare Woldwijk voor (duurzame) initiatieven.
In de uitgebreide bijlage wordt verder ingegaan op de verschillende initiatieven, het reflectieteam, de beheervorm, de financien en de maatschappelijke meerwaarde van het “project Woldwijk”.
Wanneer de raad akkoord gaat, dan begint het eigenlijk pas. Dan moeten zowel de initiatiefnemers als de gemeente aan de slag met het opzetten van de cooperatie en kan een begin gemaakt worden met het realiseren van de eerste initiatieven.
Een mooie opsteker daarbij is de 50.000 euro subsidie die de Regiovisie Groningen-Assen hiervoor heeft toegezegd!

Lees hier het raadsvoorstel over Woldwijk en klik hier voor de uitgebreide bijlage.

Derde bijeenkomst reflectieteam

plaatjebeheerOp donderdag 1 oktober vond de derde bijeenkomst plaats van het reflectieteam. Deze keer werd van gedachten gewisseld over de beheervorm voor Woldwijk en de mogelijke positie van het reflectieteam daarin.
De belangrijkste discussiepunten waren: is een cooperatie de beste vorm of zijn er nog andere organisatievormen te bedenken die hetzelfde resultaat bereiken? Een andere vraag was wie er lid kunnen worden van de cooperatie, kunnen naast initiatiefnemers ook bv inwoners van de gemeente lid worden en hoe geef je dat vorm, welk voordeel heeft dat voor inwoners, kortom: waarom zou je dat willen.
Tot slot werd uitgebreid gesproken over een positie van het reflectieteam in de cooperatie. Welke rol en positie heeft de groep dan, hoe ziet de bezetting eruit?
De resultaten van de discussie zullen weer worden meegenomen in de definitieve vormgeving van de beheervorm.

Bekijk de presentatie die donderdagavond gebruikt is voor de discussie.

De initiatieven op een rij

Na een aantal maanden voorbereiding zijn er op dit moment 11 initiatieven die zo realistisch zijn dat ze ook afgelopen woensdag kort zijn gepresenteerd aan de raadscommissie. Om alle belangstellenden wat uitgebreider te informeren over die initiatieven is een overzicht gemaakt van de huidige stand van zaken. Eén initiatief mist nog uit het overzicht omdat er nog gesprekken over plaats moeten vinden.
Maar de rest kunt u bekijken door op deze link te klikken.

Tweede bijeenkomst reflectieteam

criteria reflectiegroep
Op 10 september is de reflectiegroep voor de tweede keer bijeengeweest. Deze keer werden de echte initiatieven beoordeeld aan de hand van de criteria die in de eerste bijeenkomst waren opgesteld. De criteria betreffen o.a. de ruimtelijke inpassing van initiatieven, de openbare toegankelijkheid van het terrein en de boerderij, de financiele versus de maatschappelijke opbrengst, eventueel te verwachten overlast van initiatieven etc.reflectiegroep1ebijeenkomst
De bevindingen van de groep zijn doorgegeven aan de plannenmakers, zodat ze hun initiatieven desgewenst nog kunnen aanpassen.

Raadscommissie 16 september

Afgelopen woensdag is de raadscommissie geinformeerd over de laatste stand van zaken rond Woldwijk. De presentatie is hier te bekijken. De vragen vanuit de raad gingen over de mogelijkheden om ook in Woldwijk ruimte te maken voor vluchtelingen, om de maatschappelijke kosten en baten goed in beeld te brengen, de verbindingen tussen de initiatieven goed te beschrijven en natuurlijk wil de raad in november, wanneer het definitieve voorstel wordt besproken, een goed inzicht in de financiele kant van het voorstel.
De komende dagen zullen hier ook de verschillende initiatieven te zien zijn.

Eerste bijeenkomst reflectieteam

uitnodigingwebsitewoldwijkOm criteria te ontwikkelen om de initiatieven voor Woldwijk te beoordelen, om mee te beoordelen, om aan te vullen, om draagvlak te creeren, om initiatiefnemers in de goede richting te sturen…Om al deze redenen en nog meer is een reflectiegroep ingesteld van inwoners van de gemeente die als klankbord fungeren voor de wethouder en de medewerkers. De deelnemers zijn uitgenodigd omdat ze actieve inwoner van de gemeente zijn, of omwonende van Woldwijk of bv. een bepaalde groep inwoners kunnen vertegenwoordigen.
Op donderdag 20 augustus is de groep voor het eerst bij elkaar geweest. Na een korte presentatie en wat meer uitleg over de bedoeling van het reflectieteam is aan de hand van fictieve, maar realistische, voorbeelden gesproken over de mogelijke plannen voor Woldwijk. Uit het gesprek zijn criteria opgesteld waaraan de “echte” initiatieven getoetst kunnen worden.
De tweede bijeenkomst van de reflectiegroep is gepland voor 10 september. Over de resultaten van deze bijeenkomsten vindt u binnenkort ook meer informatie op de website.

Boerderij Wolddijk 7

boerderijwoldwijkSamen met de 40 hectare grond van Woldwijk is destijds ook de boerderij Wolddijk 7 (en het huisje Wolddijk 8) door de gemeente aangekocht. Op dit moment wordt de boerderij (tijdelijk) bewoond via “leegstandsbeheerder” Carex.
In 2010 is door restauratiedeskundige Claudia Versloot in het kader van haar studie een rapport gemaakt over de bouwkundig waarde van de boerderij. Een mooi rapport dat duidelijk laat zien dat de boerderij niet alleen op een prachtige plek staat en een interessante geschiedenis heeft, maar ook allerlei waardevolle elementen bevat.

Lees hier het rapport van Claudia Versloot:
20110112100240429 boerderij Woldwijk

10 juni: raadscommissie bijgepraat

paginapresentatieOp 10 juni zijn de raadsleden bijgepraat. Wethouder Annie Postma presenteerde tijdens een vergadering van de raadscommissie een tussenstand (klik hier voor de presentatie). Veel vragen, maar ook enthousiasme en interesse. Raadsleden die zich aanmelden voor de in te stellen klankbordgroep, een raadslid die zich meldde voor een moestuintje en de suggestie om vooral ook aandacht te besteden aan de maatschappelijke kosten en baten van het project; een greep uit de reacties.

20 initiatieven: individuele gesprekken

kaartjekleinIn mei zijn met alle mensen en organisaties die hebben aangegeven daadwerkelijk aan de gang te willen gaan met een plan voor Woldwijk, gesprekken gevoerd. Dat gebeurde aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst (lees hier de uitnodiging voor het gesprek en bekijk de vragenlijst).  Dat leverde tientallen gesprekken op en een grote varieteit aan plannen. Sommige vrij snel uitvoerbaar, andere hebben meer tijd nodig.

31 maart 2015, de tweede avond

woldwijkOp de tweede avond, op 31 maart, waren er rond de 30 mensen gekomen om verder te praten over Woldwijk.  Er werd nu gericht in drie groep gesproken over de rol van de gemeente, over een aantal concrete initiatieven en over het beheer en de inrichting van het terrein.
Door de “initiatievengroep” werd zelfs al een eerste plattegrond van het gebied gemaakt (zie de foto).
Aan het eind van de avond werd afgesproken dat er snel, op meer individuele basis, zou worden doorgepraat met iedereen die dat wilde.